ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Tokyo Fuji Pinkmoss Disney 5วัน 3 คืน

บินตรงสู่นาริตะ (โตเกียว) โดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องใหญ่ - บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องขากลับ 1 เที่ยว - วัดอาซากุสะ- ถนนนากามิเซะ - ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่โอไดบะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค และ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง